всекидневна

Необходими разрешения при вътрешно преустройство на апартамент

В наши дни необходимостта от по-обширна жилищна площ насърчава много хора да преустройват домовете си като премахват или изграждат стени, прокарват водопроводна мрежа, там където не е била предвидена по план и прочие. Какви разрешения обаче са нужни, за да се извършат тези преустройства?

Необходимо е да се издаде строително разрешение, дори и в случаите, когато при приобщаването на терасата към непосредствената до нея стая не се разрушават носещи стени или колони, съветват от SuperKartachi.com. При отсъствието на това изискване общинската администрация е в пълното си право да постави глоба на собственика.  За остъкляване на балкон, а не е тераса не се изисква смяна на предназначение, но ако възнамерявате да събаряте преградна стена между балкона и стаята, която е непосредствено до нея, предназначението на балкона вече ще се промени. За да започнете такъв ремонт е необходимо да се запознаете с някои основни изисквания.

Разрешение от съседите

Преди да се започнат процедурите по съгласие за преустройство е нужно да се подсигурят заложените в закона разрешения от съседи в зависимост от типа на строителството. Най-често срещаното изискване е това при което в сградите с управление на етажна собственост всички собственици използват заедно общите части, а преустройвания обект се намира на границата на имотите на съседите. Преустройството в жилищни обекти с управление на етажна собственост зависят пряко от интересите на съседите и закона съвсем правилно изисква писменото им съгласие, в това число и нотариално заверени с подпис.

Изключения правят преустройствата, при които:

  • Няма промяна на предназначението на обекта, респективно помещението
  • Не се изземват общите помещения и площи или частите от тях
  • Не се променят значително общите части на постройката
  • Се свързват вътрешни връзки на инсталацията с общи мрежи, минаващи през или до делителната стена или през обслужващите части по една вертикална ос
  • Се прокарва инсталация през общите части, която няма досег с помещенията на останалите собственици
  • Се изменя предназначението на обекти, позиционирани в нежилищните сгради
  • Се налага преустройство на помещения и обекти за нежилищни потребности, построени в заварени жилищни постройки (например преустройство от аптека в магазин)
  • Се възобновява жилищното предназначение на обект, които е преустроен за нежилищни нужди и изграден в заварено жилищно здание

Тези преустройства, при които горните изисквания не се проявяват, с изключение на долупосочените изискват само разрешението на преките съседи, а когато се извършва преустройство и смяна на предназначение на жилищен обект в кабинет за здравни нужди, офис или ателие, обвързани с влизане на външни лица в постройката и те са позиционирани на първия или на полуподземния етаж е необходимо и решението на общото събрание. Ако върху подобни помещения или жилищни обекти се извършва преустройство не в посочения по-горе тип, отново е необходимо решението на общото събрание, както и позволението на преките съседи.

Когато се завзема или променя кардинално общите части на постройката, или се изменя общата инсталация, или се прокарва нова обща инсталация отново е нужно позволението на всички собственици с нотариално заверяване на подписите.

от друга страна, когато преустройството е свързано с прокарване на нова инсталация за централно отопление или газоснабдяване, е нужно общото събрание да вземе решение с квалифицирано мнозинство на базата на 2/3 от всички собственици.